531 768 038

Jak rozpoznać dobrego specjalistę w branży?

15 listopada 2015
Jak rozpoznać dobrego specjalistę w branży?

Obec­nie branża fit­ness roz­wija się bar­dzo dyna­micz­nie.  Więk­szość czasu spę­dzamy w pracy, zazwy­czaj w jed­nej pozy­cji, więc chęt­nie spę­dzamy czas wolny aktyw­nie. Kluby fit­ness dys­po­nują odpo­wied­nim zaple­czem sprzę­to­wym oraz roz­bu­do­waną ofertą. Die­te­tycy, fizjote­ra­peuci i masa­ży­ści rów­nież ofe­rują sze­ro­kie spek­trum inte­re­su­ją­cych usług. Jed­nakże dzi­siej­szy klient jest także nie­zwy­kle wymaga­jący, jeśli cho­dzi o kom­pe­ten­cje spe­cja­li­stów. Jak zatem powi­nien wyglą­dać dobry spe­cja­li­sta w branży?

Dla współ­cze­snego klienta liczy się kom­plek­so­wość usług, mają­cych na celu zaspo­ko­je­nie jego coraz więk­szych potrzeb i wyma­gań. W związku z tym dzi­siej­szy spe­cja­li­sta szyb­ciej i lepiej pora­dzi sobie w branży posia­da­jąc uni­wer­salne kom­pe­ten­cje tre­nera per­so­nal­nego, die­te­tyka, fizjo­te­ra­peuty i masażysty.

Die­te­tycy i spe­cja­li­ści żywie­nia powinni trak­to­wać kon­sul­ta­cje i roz­pi­sy­wa­nie diet jako szansę na stałą współ­pracę w ramach tre­ningu z klien­tem oraz indy­wi­du­al­nego coachingu. To pozwoli na osią­gnię­cie jak naj­lep­szych rezul­ta­tów przez klienta. Wyróż­nia­jący się fizjoterapeuci po zakoń­cze­niu lecze­nia powinni kon­ty­nu­ować rela­cję z klien­tem, poprzez ofe­ro­wa­nie mu usług tre­ningu czy masażu, które wspo­ma­gają jego pracę.

Nowo­cze­sny tre­ner per­so­nalny powi­nien odpo­wia­dać na potrzeby zróż­ni­co­wa­nych klien­tów. To ozna­cza, że musi per­fek­cyj­nie odnajdy­wać się w tre­ningu siło­wym i kon­dy­cyj­nym biegacza, czego wymaga od 5% do 10% klien­tów. Ponadto, powi­nien odzna­czać się wie­dzą z zakresu die­te­tyki oraz sta­ran­nie dobie­rać ćwi­cze­nia dla osób odchu­dza­ją­cych się, z uwzględ­nie­niem ich ogra­ni­czo­nej sprawności – czego wymaga ok. 60% klien­tów. Z reguły 30% klien­tów pra­gnie zmie­nić syl­wetkę pod kon­tem więk­szej masy mięśniowej.

Aktu­al­nie, na bie­żąco wymaga się od tre­nera per­so­nal­nego, aby potra­fił prze­pro­wa­dzić tre­ning w każ­dych warun­kach, tzn. w ple­nerze, miesz­ka­niu klienta, na silow­ni. W tej chwili muszą jak naj­szyb­ciej osią­gnąć pułap 10–12 klien­tów, co umoż­li­wia im nor­malne zarobki.

Tre­ning per­so­nalny nie może przy­po­mi­nać lek­cji w-fu lub zajęć na uczelni. Dobry tre­ner powi­nien tak przy­go­to­wać zaję­cia, aby klient poczuł się obsłu­żony na naj­wyż­szym pozio­mie, miał nie­zmienną silną moty­wa­cję do osią­gnię­cia zamie­rzo­nych celów oraz nie mógł się docze­kać kolej­nego treningu.

Mimo rosną­cego zapo­trze­bo­wa­nia na spe­cja­li­stów zdro­wego stylu życia, więk­szość tre­ne­rów to osoby bez upraw­nień lub posia­da­jące kursy, pro­wa­dzone przez teo­re­ty­ków, na pod­sta­wie zana­li­zo­wa­nych ksią­żek i wie­dzy ryn­ko­wej dale­kiej od aktu­al­nej.  Na rynku bra­kuje nato­miast szko­leń, które w prak­tyczny spo­sób wspo­mogą zna­le­zie­nie tre­ne­rom pracy lub wskażą im potrzeby klien­tów. Dla­tego tre­ne­rzy All For Body wyróż­niają się nie tylko wie­dzą teo­re­tyczną, ale rów­nież prak­tyczną. Pod­czas szko­leń, które pro­wa­dzimy, uczymy praktycznych ćwi­czeń, metod tre­nin­go­wych oraz wska­zu­jemy jak szybko i efek­tyw­nie uło­żyć plany treningowe.

Na prze­strzeni ostat­nich lat, łatwo da się zaob­ser­wo­wać podobne pro­blemy w branży. Niewła­ściwy wize­ru­nek spe­cja­li­sty i brak praktycznych kom­pe­ten­cji powo­duje obni­że­nie sta­wek za usługi nawet o 50%! Nato­miast brak zwe­ry­fi­ko­wa­nych pomy­słów na długodystan­sową współ­pracę z klien­tem lub brak odpo­wied­niej wie­dzy, która nie pozwala na reali­za­cję celów klienta – powo­dują krót­kie rela­cje i tym samym brak sta­bi­li­za­cji finan­so­wej. Zani­że­nie sta­wek pracy jest powo­do­wane rów­nież bra­kiem usystematyzowanych ofert  ze strony spe­cja­li­stów, a jedy­nie docie­ra­nie do klienta wyko­rzy­stu­jąc utarty sza­blon, powo­du­jąc znu­dze­nie klienta i tym samym więk­szą kon­ku­ren­cję wśród tre­ne­rów na tle finansowym.

Przy­szło­ścią w branży i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej aktu­al­nym tren­dem jest spe­cja­li­za­cja tre­nera przy­go­to­wa­nia moto­rycz­nego. Te umie­jęt­no­ści spe­cja­li­sty pozwa­lają prze­kuć wie­dzę ze świata spor­tow­ców w cie­kawe doświad­cze­nie dla ama­to­rów. Ze względu na to, że ama­to­rzy coraz chęt­niej przy­go­to­wują się do wypraw trek­kin­go­wych, bie­gów gór­skich, triathlo­nów – na rynku z każ­dym dniem zwiększa się zapo­trze­bo­wa­nie na tre­nera przy­go­to­wa­nia moto­rycz­nego.  W tej roli naj­le­piej spraw­dzą się osoby cha­ry­zma­tyczne, łatwo nawią­zu­jące kon­takt z klien­tem, ponadto łączące wie­dzę z zakresu rege­ne­ra­cji, die­te­tyki i suple­men­ta­cji, zapo­bie­ga­nia kon­tu­zjom oraz przy­go­to­wa­nia wydol­no­ścio­wego i siłowego.

Wyróż­nia­jący się na rynku pracy spe­cja­li­sta, powi­nien także jak naj­czę­ściej współ­pra­co­wać zdal­nie ze swo­imi klien­tami. Coraz wię­cej firm w branży wel­l­ness ofe­ruje tre­ner­ski coaching i moty­wa­cję przy pomocy skype czy e-maila. Zespół All For Body opra­co­wał autor­ską plat­formę, dzięki któ­rej w spo­sób zin­dy­wi­du­ali­zo­wany potra­fimy zdal­nie obsłu­żyć ponad 50 klien­tów mie­sięcz­nie. Dzięki obni­żo­nym kosztom współ­pracy jest to usługa dostępna prak­tycz­nie dla każ­dego zain­te­re­so­wa­nego odchu­dza­niem, zmianą syl­wetki lub chcą­cego przy­go­to­wać się do ama­tor­skich bie­gów – rela­cjo­nuje tre­ner przy­go­to­wa­nia moto­rycz­nego Rado­sław Kru­czek. Moż­li­wość współ­pracy zdal­nej tre­nera ze swo­imi pod­opiecz­nymi przed­sta­wia sze­reg korzy­ści. Przede wszyst­kim – nie musimy mieć opła­co­nego wstępu na siłow­nie, nie tra­cimy czasu na dojazd do klienta, a nasi pod­opieczni czują się zaopie­ko­wani, gdyż możemy im pomóc korzy­sta­jąc ze swo­jej wie­dzy i doświad­cze­nia – będąc przed komputerem.

Trze­cim tren­dem, dla chcą­cego się wyróż­niać spe­cja­li­sty jest współ­praca z fir­mami. Coraz wię­cej mię­dzy­na­ro­do­wych firm otwiera się na współ­pracę z tre­ne­rami i spe­cja­li­stami zdro­wego stylu życia, umoż­li­wia­jąc kon­sul­ta­cje w miej­scach pracy lub pro­wa­dze­nie even­tów. Z doświad­czeń firmy All For Body wynika, że naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się tre­ning wspo­ma­ga­jący zmianę syl­wetki oraz coaching żywie­niowy. Współ­pra­cu­jący z fir­mami spe­cja­li­sta zyskuje stały dostęp do klien­tów zain­te­re­so­wa­nych tą tema­tyką oraz moż­li­wość dal­szej współ­pracy poza miej­scem pracy.

Autor: Milena
specjalista PR/Marketing